Myanmar Rice Federation (MRF)                                                                                                   login     Home      Contact Us      Facebook   

General Assembly Comittee

ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အမည္စာရင္း

စဥ္ အမည္ တာဝန္ ကိုယ္စားျပဳက႑
ဦးခ်စ္ခိုင္ ဥကၠ႒ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
ဦးစိန္ဝင္းလိႈင္  ဒုတိယဥကၠ႒ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
ဦးတင္ဝင္း  ဒုတိယဥကၠ႒ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
ဦးေအာင္သန္းဦး  ဒုတိယဥကၠ႒ ကုန္သြယ္မႈက႑
ဦးလွေမာင္ေရႊ  ဒုတိယဥကၠ႒ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
ဦးရဲမင္းေအာင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္ တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကုန္သြယ္မႈက႑
ေဒါက္တာစိုးထြန္း တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေတာင္သူက႑
ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကုန္သြယ္မႈက႑
၁ဝ ဦးေသာင္းဝင္း တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁၁ ဦးေအာင္ျမင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၂ ဦးေအာင္စိုးသာ တဲြဖက္ဘ႑ာေရးမွဴး ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၃ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ တဲြဖက္ဘ႑ာေရးမွဴး ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁၄ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ စာရင္းစစ္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၅ ဦးအာယု တဲြဖက္စာရင္းစစ္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၆ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း တဲြဖက္စာရင္းစစ္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၇ ဦးမ်ိဳးသူရေအး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁၈ ဦးေဇာ္ဝင္းရိွန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁၉ ဦးမ်ိဳးေအာင္ေက်ာ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၂ဝ ဦးကိုကိုႀကီး(ပဲခူး/ေရွ႕) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၂၁ ဦးသတိုးဟိန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေျမၾသဇာ
၂၂ ဦးမ်ိဳးေဝ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၂၃ ေဒၚဇင္မင္းမင္းဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၂၄ ဦးေနလင္းဇင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၂၅ ဦးသိန္းတိုး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၂၆ ဦးတင့္ေအာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၂၇ ဦးေက်ာ္ကိုဆန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၂၈ ဦးတင္ဝင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၂၉ ဦးလွေပါ(စစ္ကိုင္း) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၃ဝ ဦးဝင္းျမင့္လိႈင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၃၁ ဦးလွဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၃၂ ဦးေဝယံတင့္ဆန္း(ရန္ကုန္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၃၃ ဦးလိႈင္စိုး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၃၄ ဦးလွျမင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၃၅ ဦးစိုးေမာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၃၆ ဦးခင္ျမင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၃၇ ဦးေဇယ်ာမ်ိဳး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၃၈ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၃၉ ဦးရာဇာမ်ိဳး(ကခ်င္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၄ဝ ဦးစိုးဝင္း(ဧရာဝတီ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၄၁ ဦးကဲပ္ခ်င္း(ခ်င္း) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၄၂ ဦးခိုင္ဦး(မြန္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၄၃ ဦးစိုးျမင့္(ကရင္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၄၄ ဦးစိုးဝင္း(ကယား) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၄၅ ဦးစိန္ေထြး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၄၆ ဦးေဌးလြင္(မနၲေလး) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၄၇ ဦးျမင့္သန္း(ကခ်င္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၄၈ ဦးျမတ္သိန္း(စစ္ကိုင္း) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၄၉ ဦးဝင္း(ရွမ္း) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၅ဝ ဦးသံေခ်ာင္း(မေကြး) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၅၁ ဦးသိန္းျမင့္(ပဲခူး) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၅၂ ဦးသန္းဝင္း(ပုသိမ္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၅၃ ဦးေက်ာ္မင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၅၄ ေဒၚခင္ျဖဴျဖဴေက်ာ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၅၅ ဦးခင္ေမာင္ရင္္(မနၲေလး) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၅၆ ဦးခင္ေမာင္ယဥ္(ရန္ကုန္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၅၇ ဦးခ်မ္းသာဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၅၈ ဦးခ်စ္ဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၅၉ ဦးေစာျမဒင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၆ဝ ဦးစိန္ေမာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၆၁ ေဒၚတင္တင္လိႈင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၆၂ ဦးတင္ေမာင္ဆင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၆၃ ဦးတင္ေအာင္လတ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၆၄ ဦးေနမိုး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၆၅ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေသာင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၆၆ ဦးျမင့္ဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၆၇ ဦးရဲမြန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၆၈ ဦးႏိုင္လင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၆၉ ဦးလွမိုး(ခ) ဦးထိုင္ထိုင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၇ဝ ဦးလွျမင့္(ရခိုင္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၇၁ ဦးသန္႔ဇင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၇၂ ဦးသိန္းထြန္း(ခ) ဦးျပားႀကီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၇၃ ဦးဟန္စိန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၇၄ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၇၅ ဦးေအာင္သိန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၇၆ ဦးအုန္းဟန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၇၇ ဦးခ်စ္လြင္(ကခ်င္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၇၈ ဦးစိန္ဝင္း(ေနျပည္ေတာ္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၇၉ ဦးစိန္ေအးေမာင္(မေကြး) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၈ဝ ဦးတင္ျမ(ရန္ကုန္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၈၁ ဦးတင္ျမင့္ဦး(မြန္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၈၂ ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္(ပဲခူး/ေရွ႕) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၈၃ ဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္(ဧရာဝတီ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၈၄ ဦးေမာင္ေထြးေဝ(တနသၤာရီ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၈၅ ဦးလွသိန္း(စစ္ကိုင္း) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၈၆ ဦးဝင္းေမာင္(ရွမ္း) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၈၇ ဦးေအာင္မင္း(ကရင္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၈၈ ဦးေအာင္ဝင္း(ကယား) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၈၉ ဦးေအာင္သန္းထြန္း(မႏၲေလး) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၉ဝ ဦးဦးဘိုသိန္း(ရခိုင္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၉၁ ဦးသန္းထိုက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၉၂ ဦးသန္းထိုက္ေအး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၉၃ ဦးသန္းလြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၉၄ ဦးေအာင္စိုးမိုး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၉၅ ဦးေအာင္ေဇာ္ထြန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၉၆ ဦးကင္ခိ်န္း(မြန္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၉၇ ဦးေက်ာ္ဝင္းသန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၉၈ ဦးေက်ာ္ေအး(ရွမ္း) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၉၉ ဦးေငြေအာင္(မႏၲေလး) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁ဝဝ ဦးေထြး(ရန္ကုန္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁ဝ၁ ဦးေပၚထြန္း(ကရင္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁ဝ၂ ဦးေမာင္ေမာင္တာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁ဝ၃ ဦးဝင္းနိုင္(ကယား) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁ဝ၄ ဦးသန္းေရႊ(ရခိုင္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁ဝ၅ ဦးေက်ာ္မိုးခိုင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁ဝ၆ ေဒၚခင္မိမိစိုး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁ဝ၇ ဦးေဇာ္လြင္ဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁ဝ၈ ဦးေဌးဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁ဝ၉ ေဒၚတင္တင္ေမာ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၁ဝ ဦးတင္ဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၁၁ ဦးေထြးျမင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၁၂ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၁၃ ဦးေနလင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၁၄ ဦးျမင့္လြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၁၅ ဦးျမင့္ဝင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၁၆ ဦးဝင္းလိႈင္(ခ) ဦးညိဳ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၁၇ ေဒၚဝင္းဝင္ေမာ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၁၈ ဦးဝင္းဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၁၉ ေဒၚသီတာဝင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑

Next >>

Burmese
 

Copyright © 2013 Myanmar Rice Federation (MRF). All Rights Reserved.