Myanmar Rice Federation (MRF)                                                                                                   login     Home      Contact Us      Facebook   

Management Comittee

ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီဝင္ အမည္စာရင္း

စဥ္ အမည္ တာ၀န္ ကုိယ္စားျပဳက႑
ဦးခ်စ္ခိုင္ ဥကၠ႒ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
ဦးစိန္ဝင္းလိႈင္  ဒုတိယဥကၠ႒ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
ဦးတင္ဝင္း  ဒုတိယဥကၠ႒ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
ဦးေအာင္သန္းဦး  ဒုတိယဥကၠ႒ ကုန္သြယ္မႈက႑
ဦးလွေမာင္ေရႊ  ဒုတိယဥကၠ႒ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
ဦးရဲမင္းေအာင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္ တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကုန္သြယ္မႈက႑
ေဒါက္တာစိုးထြန္း တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေတာင္သူက႑
ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကုန္သြယ္မႈက႑
၁ဝ ဦးေသာင္းဝင္း တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁၁ ဦးေအာင္ျမင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၂ ဦးေအာင္စိုးသာ တဲြဖက္ဘ႑ာေရးမွဴး ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၃ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ တဲြဖက္ဘ႑ာေရးမွဴး ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁၄ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ စာရင္းစစ္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၅ ဦးအာယု တဲြဖက္စာရင္းစစ္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၆ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း တဲြဖက္စာရင္းစစ္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၁၇ ဦးမ်ိဳးသူရေအး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁၈ ဦးေဇာ္ဝင္းရိွန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၁၉ ဦးမ်ိဳးေအာင္ေက်ာ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၂ဝ ဦးကိုကိုျကီး(ပဲခူး/ေရွ့) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၂၁ ဦးသတိုးဟိန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေျမၾသဇာ
၂၂ ဦးမ်ိဳးေဝ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၂၃ ေဒၚဇင္မင္းမင္းဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၂၄ ဦးေနလင္းဇင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၂၅ ဦးသိန္းတိုး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၂၆ ဦးတင့္ေအာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၂၇ ဦးေက်ာ္ကိုဆန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၂၈ ဦးတင္ဝင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၂၉ ဦးလွေပါ(စစ္ကိုင္း) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၃ဝ ဦးဝင္းျမင့္လိႈင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၃၁ ဦးလွဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၃၂ ဦးေဝယံတင့္ဆန္း(ရန္ကုန္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၃၃ ဦးလိႈင္စိုး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၃၄ ဦးလွျမင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၃၅ ဦးစိုးေမာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုန္သြယ္မႈက႑
၃၆ ဦးခင္ျမင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္က႑
၃၇ ဦးေဇယ်ာမ်ိဳး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၃၈ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၃၉ ဦးရာဇာမ်ိဳး(ကခ်င္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
၄ဝ ဦးစိုးဝင္း(ဧရာဝတီ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္မႈက႑
Burmese
 

Copyright © 2013 Myanmar Rice Federation (MRF). All Rights Reserved.